Open menu Close menu

Indeks treści GRI dla poziomu „core”

StandardWskaźnikNazwaOdniesienie w raporcie
GRI 102 Wskaźniki profilowe
GRI 102102-1Nazwa organizacjiANG Spółdzielnia
GRI 102102-10Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury lub formy własnościO raporcie
GRI 102102-11Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożnościZarządzanie etyką, Przeciwdziałanie misselingowi
GRI 102102-12Ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy zewnętrzne przyjęte lub popierane przez organizację Inicjatywy, w które byliśmy zaangażowani w 2019 r.
GRI 102102-13Lista branżowych stowarzyszeń państwowych lub międzynarodowychInicjatywy, w które byliśmy zaangażowani w 2019 r.
GRI 102102-14Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczeblaSłowo do przyjaciół ANG
GRI 102102-15Opis kluczowych wpływów, ryzyk i szansNasze plany i wyzwania na 2019 r.
GRI 102102-16Podać wartości organizacji, jej zasady, standardy i normy zachowania ujęte w postaci kodeksów postępowania oraz kodeksów etykiMisja, Zarządzanie etyką, Prawa człowieka
GRI 102102-17Opisać wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy w zakresie naruszeń zasad etycznych i prawa oraz kwestii związanych z uczciwością organizacjiZarządzanie etyką
GRI 102102-18Struktura zarządcza organizacjiO Spółdzielni
GRI 102102-2Główne produkty/usługiO Spółdzielni
GRI 102102-22Skład osobowy kierownictwa najwyższego szczeblaSkład zarządu i rady nadzorczej
GRI 102102-23Przewodniczący organu kierowniczego najwyższego szczeblaSkład zarządu i rady nadzorczej
GRI 102102-3Lokalizacja siedziby głównej organizacji ANG Spółdzielnia, ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa.
GRI 102102-4Kraje, w których działa organizacjaPolska
GRI 102102-40Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizacjęNasi interesariusze
GRI 102102-41Liczba pracowników objęta układami zbiorowymi W Spółdzielni nie ma układów zbiorowych
GRI 102102-42Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszyNasi interesariusze, Dialog
GRI 102102-43Podejście do angażowania interesariuszyO Spółdzielni, Dialog
GRI 102102-44Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich raportowanieDialog
GRI 102102-45Podmioty uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub równoważnych dokumentachANG Spółdzielnia
GRI 102102-46Wyjaśnić proces definiowania treści raportu oraz granic tematów zidentyfikowanych jako kluczoweO raporcie
GRI 102102-47Wymienić wszystkie kluczowe tematy zidentyfikowane w procesie definiowania treści raportuO raporcie
GRI 102102-48Opisać wpływ wszelkich zmian w informacjach podanych w poprzednich raportach oraz przyczyny tych zmianO raporcie
GRI 102102-49Opisać znaczące zmiany względem poprzednich okresów objętych raportem dotyczące zakresu i granic aspektówO raporcie
GRI 102102-5Forma własności i struktura prawna organizacji Spółdzielnia pracy
GRI 102102-50Okres raportowaniaO raporcie
GRI 102102-51Data publikacji ostatniego raportuO raporcie
GRI 102102-52Cykl raportowania O raporcie
GRI 102102-53Osoba kontaktowaKontakt
GRI 102102-54Oświadczenie dotyczące zgodności raportu ze standardami GRIO raporcie
GRI 102102-55Indeks treści GRIIndeks treści GRI
GRI 102102-56Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportuRaport nie podlega zewnętrznej weryfikacji
GRI 102102-6Obsługiwane rynkiPolska
GRI 102102-7Skala działalności organizacji O Spółdzielni
GRI 102102-8Informacje dotyczące pracownikówZatrudnienie w Spółdzielni
GRI 102102-9Opis łańcucha dostawPartnerzy finansowi, Odpowiedzialne zakupy
GRI 103 Podejście do zarządzania
GRI 103103-1Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne i ich granicZarządzanie etyką, Strategia Zaangażowania, Wyniki finansowe, Nasza społeczność, Klienci, Partnerzy finansowi, Zaangażowanie społeczne
GRI 103103-2Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103103-3Ewaluacja podejścia do zarządzania
GRI 201 Wyniki ekonomiczne
GRI 201201-1Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i instytucji państwowychWyniki finansowe
GRI 203 Pośredni wpływ ekonomiczny
GRI 203203-2Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny organizacji, wraz z zakresem oddziaływaniaWyniki finansowe, Strategia Zaangażowania, Inicjatywy, w które byliśmy zaangażowani w 2019 r.
GRI 205 Działania antykorupcyjne
GRI 205205-1Całkowita liczba i odsetek jednostek biznesowych poddanych analizie pod kątem ryzyka związanego z korupcją oraz główne zidentyfikowane ryzyka100%
GRI 205205-2Komunikacja i szkolenia dotyczące polityki i procedur antykorupcyjnychZarządzanie etyką
GRI 205205-3Przypadki korupcjiNie stwierdzono
GRI 401 Zatrudnienie
GRI 401401-1Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników, odejść oraz wskaźnik przyjęć i fluktuacji pracowników wg grupy wiekowej, płci, regionuZatrudnienie w Spółdzielni
GRI 405 Różnorodność i równe szanse
GRI 405405-1Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodnościSkład zarządu i rady nadzorczej, Zatrudnienie w Spółdzielni
GRI 406 Działania antydyskryminacyjne
GRI 406406-1Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz podjęte działania naprawczeNie stwierdzono
GRI 417 Marketing i oznakowanie
GRI 417417-1Rodzaj wymaganych informacji w odniesieniu do oznakowania produktów i usługŁad spółdzielniany
GRI 417417-2Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi oznakowania i informacji o produktach i usługachNie stwierdzono
GRI 417417-3Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami gowej, z uwzględnieniem reklamy, promocji regulującymi kwestie komunikacji, marketingu, sponsoringu.Nie stwierdzono
GRI 418 Prywatność klienta
GRI 418418-1Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klienta oraz utraty danych.Nie stwierdzono
GRI 419 Zgodność z regulacjami społeczno-ekonomicznymi
GRI 419419-1Niezgodność z prawem i regulacjami w obszarze społeczno-ekonomicznymNie stwierdzono