Open menu Close menu

Sprawy wspólne

Podstawowym kryterium myślenia o biznesie powinna być jego pożyteczność – czy to, co robimy, autentycznie służy. W ANG, budując etyczny i pożyteczny biznes, staramy się jednocześnie budować kapitał społeczny. Chcemy dzielić się naszą wiedzą, doświadczeniem i zasobami. Angażować się w inicjatywy na rzecz dobra wspólnego, tak aby zmieniać świat na lepsze. Nasze działania realizujemy zarówno poprzez naszą Fundację „Nienieodpowiedzialni”, jak i za pośrednictwem Spółdzielni. W 2019 r. w pracę na rzecz dobra wspólnego zaangażowało się 68 wolontariuszy.

Współpracujemy i wspieramy

W wielu projektach działamy we współpracy z innymi organizacjami. Jesteśmy przekonani, że partnerstwa międzysektorowe, wymiana wiedzy i wzajemne uczenie się są kluczem do realnej zmiany w otaczającym nas świecie. Musimy łączyć siły, aby skalować nasze działania i mieć autentyczny wpływ na naszą rzeczywistość.

Liderzy Pro Bono

Projekt Liderzy Pro Bono jest koordynowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Jego celem jest otwarcie dyskusji na temat społecznego zaangażowania liderów biznesu. Propagowanie postaw i zachowań prospołecznych poprzez pokazywanie pozytywnych przykładów menedżerów wysokiego szczebla, którzy dzielą się swoim czasem, doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami w ramach akcji wolontariackich. Przedstawicielem ANG w inicjatywie jest Michał Kwasek.

Konkurs na Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia

ANG Spółdzielnia jest partnerem Konkursu na Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia organizowanego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Ma on na celu wyłonienie firm, które najskuteczniej łączą osiąganie zysku ekonomicznego i społecznego. Artur Nowak-Gocławski jako przedstawiciel ANG jest członkiem Rady Konkursu, a nasi wolontariusze pomagają przy ocenie ekonomicznej wniosków nadsyłanych do konkursu.

Julia Koczanowicz-Chondzyńska, prezeska zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Związek Przedsiębiorstw Finansowych

Misją Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związku Pracodawców jest budowanie kapitału społecznego w sektorze finansowym w Polsce. Organizacja promuje profesjonalizm, wzajemny szacunek i poszanowanie zasad etycznych w relacjach z klientami i kontrahentami. Jesteśmy członkiem ZPF oraz aktywnie działamy w jej ramach – Artur Nowak-Gocławski, prezes ANG, jest przewodniczącym Rady ZPF, a Katarzyna Nowak, rzecznik etyki ANG, jest członkiem Komisji Etyki, stojącej na straży przestrzegania Zasad Dobrych Praktyk ZPF.

Andrzej Roter, prezes zarządu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych

Fundacja im. Lesława Pagi

Od 2018 r. współpracujemy z Fundacją im. Lesława Pagi, której głównymi osiami działalności jest promowanie przedsiębiorczości, działalność edukacyjna i oświatowo-wychowawcza promująca dobre praktyki w biznesie, wspieranie rozwoju osobistego i czynny udział w szerzeniu różnorodności oraz odpowiedzialności społecznej, a także działania związane z wyrównywaniem szans. Z Fundacją wspieramy się komunikacyjnie i merytorycznie w realizowanych projektach.

Nienieodpowiedzialni

Nienieodpowiedzialni to projekt społeczny o charakterze filozoficzno-biznesowym, którego celem jest uwrażliwianie biznesu i nas, ludzi, na różne wymiary naszej odpowiedzialności. Inicjatywa swoje źródła ma w branży finansowej, ale z biegiem lat rozwinęła się i jest obecna w różnych środowiskach, zarówno biznesowych, jak i pozarządowych oraz akademickich. Wspólnie szukamy rozwiązań, które mogą czynić biznes bardziej zrównoważonym i odpowiadającym potrzebom dzisiejszego świata, a nam samym pomagać budować dobre życie na gruncie zawodowym, obywatelskim i prywatnym – wartościowe zarówno dla nas, jak i dla naszego otoczenia.

W 2019 r. odbyła się jego siódma edycja. Tematem przewodnim był „Bunt i gniew w (nie)odpowiedzialnym życiu i biznesie”. W ramach Nienieodpowiedzialnych działa portal internetowy www.nienieodpowiedzialni.pl, organizujemy konferencje oraz wydajemy bezpłatną gazetę-nieregularnik oraz serię książkową „Rozmowy o odpowiedzialności”.

W VII Konferencji Nienieodpowiedzialnych wzięło udział ponad 530 osób, gościliśmy 27 prelegentów i zaangażowaliśmy do współpracy 32 partnerów, patronów, organizacji i inicjatyw partnerskich. Gazeta została wydana (i rozdystrybuowana) w nakładzie 4 tys. egzemplarzy. Wydaliśmy 2. i 3. tom serii „Rozmów o odpowiedzialności” – Zachłanność i Gniew. Projekt realizujemy przy wsparciu różnych partnerów zarówno ze świata biznesu i nauki, jak i sektora pozarządowego oraz publicznego, i we współpracy z nimi.

W ramach projektu przeprowadzono również badanie „(Nie)zbuntowany konsument – dlaczego jako konsumenci się nie buntujemy?”, zrealizowane przez butik badawczy Maison & Partners. Ich szczegółowe wyniki zostały udostępnione na stronie: https://nienieodpowiedzialni.pl/odpowiedzialnosc-konsumencka-do-poprawki/

Jako Nienieodpowiedzialni wiemy, że partnerstwa, wymiana wiedzy i wzajemne uczenie się są kluczem do realnej zmiany w otaczającym nas świecie. Musimy łączyć siły, aby skalować nasze działania i mieć autentyczny wpływ na naszą rzeczywistość. Dlatego w 2019 r. współpracowaliśmy z innymi inicjatywami i byliśmy również obecni na wydarzeniach partnerskich:

OdpowiedzialneFinanse.pl

OdpowiedzialneFinanse.pl to projekt, poprzez który pomagamy naszym klientom znaleźć eksperta lub ekspertkę, który lub która dopasuje produkt finansowy pod kątem ich potrzeb. Jest to również ekspercki serwis, na którym klienci mogą znaleźć rzetelne teksty dotyczące kredytów, pożyczek, leasingu, ubezpieczeń, faktoringu, wymiany walut, przygotowane przez ludzi zajmujących się tym na co dzień. Celem projektu jest edukacja i wsparcie klientów w procesie szukania produktu finansowego dopasowanego do ich potrzeb i możliwości. Wychodzimy z założenia, że pośrednik lub pośredniczka finansowa powinien lub powinna być instytucją zaufania publicznego, a to oznacza nadrzędność interesu klienta nad interesem instytucji finansowej. Budujemy społeczność odpowiedzialnych ekspertów.

Edukacja finansowa dla dzieci

Chcemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy przekonani, że edukacja finansowa jest ważna i potrzebna. W ramach programu „Będę Kim Zechcę” nasi wolontariusze prowadzą zajęcia dla dzieci i młodzieży:

W 2019 r. w warsztatach wzięło udział ok. 250 dzieci. W zajęcia zaangażowało się 6 naszych wolontariuszy.

Promowanie czytelnictwa

Jak wynika z raportu Biblioteki Narodowej, w 2019 roku można odnotować zatrzymanie spadku czytelnictwa, a nawet niewielki wzrost deklaracji czytelniczych. Jednak nadal czytelnictwo w Polsce pozostaje na niskim poziomie – w 2019 roku tylko 39% Polaków zadeklarowało przeczytanie choćby jednej książki. Tylko 9% przeczytało 7 i więcej książek. Nie są to budujące wyniki. Jako ANG chcemy to zmieniać.

Biblioteki zakładowe

Jako przedsiębiorcy możemy aktywnie zachęcać do czytania książek i ułatwiać dostęp do literatury, otwierając biblioteki zakładowe. ANG prowadzi program Biblioteki Zakładowe, którego celem jest reaktywacja bibliotek zakładowych, które zgodnie z „Ustawą o bibliotekach” z 1997 r. mają służyć pracownikom firm i ich rodzinom w dostępie do literatury. Chcemy zachęcać pracodawców i pracowników do korzystania z tego rozwiązania i budowania w sposób systematyczny księgozbiorów na potrzeby członków naszych firmowych społeczności. Na stronie www.bibliotekizakladowe.pl dzielimy się wiedzą, jak taką bibliotekę założyć, udostępniamy nasze wzory regulacji, można testowo korzystać z naszych aplikacji, podpowiadamy, jakie książki wybrać na początek.

ANG ma także swoją bibliotekę zakładową, z której korzystać może każdy współpracownik.

Świąteczna Akcja Charytatywna

Zaangażowanie społeczne jest częścią naszej firmowej tożsamości. Uważamy, że mamy powinności wobec innych, szczególnie tych, którzy doświadczają trudności życiowych.

W 2019 r., już po raz trzeci, postanowiliśmy zrezygnować z organizacji imprezy świątecznej, prezentów, słodyczy czy wina, a zamiast tego przeznaczyć ten świąteczny budżet na wsparcie najbardziej potrzebujących. W tym roku zadeklarowaliśmy na ten cel 35 tys. zł. Do włączenia się w akcję zachęciliśmy także naszych przyjaciół i partnerów, którzy mogli wspomnianą kwotę dowolnie rozdysponować na trzy zaproponowane organizacje, a także przekazać od siebie dodatkową wpłatę. Te dodatkowe wpłaty powiększyły „budżet charytatywny” o 960 zł.

Zgodnie z rekomendacjami kwota 35 960,00 zł została podzielona w następujący sposób:

Pamiątką uczestnictwa w akcji był specjalnie zaprojektowany przez Justynę Frąckiewicz plakat, który został wydrukowany tylko dla uczestników tej akcji.

Partnerzy finansowi