Open menu Close menu

O Spółdzielni

Stworzyliśmy społeczność ludzi, którzy jak wstają, to wiedzą, po co to robią.

*cytat pochodzi ze spotkania dialogowego z naszymi interesariuszami

Misja

Chcemy dostarczać ludziom usługi finansowe, których potrzebują, które rozumieją, za godziwą cenę i na które ich stać.

Tworzymy środowisko pracy oparte na odpowiedzialności, współwłasności i współstanowieniu. Odbudowujemy zaufanie do branży finansowej, na pierwszym miejscu stawiając dobro klienta. Rozwijamy się w sposób zrównoważony, pamiętając o naszym wpływie na ludzi i środowisko.

Nasza wizja w 4 obszarach:

1. Spółdzielnia będzie efektywnym biznesem.

Budujemy organizację, która systematycznie rośnie pod kątem przychodów i zatrudnienia, rozwija się w sposób zrównoważony i odpowiedzialny społecznie, tworząc biznes efektywny długoterminowo, trwały i pożyteczny.

2. Ludzie są naszą wartością.

Człowiek jest najważniejszym źródłem wartości firmy. Chcielibyśmy, aby nasze współpracowniczki i współpracownicy identyfikowali się z misją, wizją i wartościami naszej organizacji, traktując pracę jak służbę i jako źródło rozwoju osobistego, spełnienia zawodowego i radości. Z różnorodności czerpiemy siłę – jesteśmy otwarci na każdego człowieka bez względu na płeć, wiek, pochodzenie czy inne cechy. Niezwykle ważne jest dla nas również budowanie kapitału etycznego, który rozumiemy jako gotowość firmy i jej społeczności do zaangażowania i walki w imię przyjętych wartości.

3. Spółdzielnia będzie tworzyć kapitał społeczny.

Angażujemy się na rzecz dobra wspólnego. Budujemy kapitał społeczny, dzieląc się naszą wiedzą, doświadczeniem i zasobami. Służymy społeczeństwu i widzimy naszą odpowiedzialność obywatelską.

4. Dbamy o środowisko

Chcemy nie tylko eliminować swój negatywny wpływ na środowisko, ale również mieć udział w zapewnieniu przyszłym pokoleniom dostępu do zasobów naturalnych w stopniu nie mniejszym niż ten, jaki stał się naszym udziałem. Podejmujemy działania i promujemy postawy proekologiczne.

Więcej o naszym manifeście i wartościach, którymi się kierujemy, można przeczytać na naszej stronie internetowej.

Jak pracujemy?

Wszyscy decydujemy o kierunkach działań i kształcie organizacji. Nie mamy planów sprzedażowych, dzięki czemu nie jesteśmy poddani presji i klientom zawsze możemy zaoferować produkty dla nich najlepsze. ANG zapewnia też stały dostęp do wiedzy i przynależność do doświadczonej grupy profesjonalistów, którzy cenią uczciwość i rzetelność.

Ekspert finansowy wspiera klienta w doborze odpowiedniego produktu finansowego (kredytu, ubezpieczenia), dostosowanego do jego potrzeb i możliwości. Zgodnie ze Standardami Pracy w ANG każdy ekspert ma obowiązek:

Przekształcenie. Spółdzielnia pracy, ale już niedługo Spółka Akcyjna

Proces przekształcenia rozpoczął się podczas walnego zgromadzenia w czerwcu 2019 roku. Decyzja ta była poprzedzona szeregiem konsultacji wewnętrznych oraz podyktowana brakiem zmian w obszarze prawa spółdzielczego, a także koniecznością zdobycia przez ANG większej elastyczności, która jest niezbędna na współczesnym rynku finansowym.

Głównym powodem przekształcenia w spółkę pracowniczą jest zachowanie konkurencyjności ANG przy jednoczesnym utrzymaniu misji organizacji, a jest nią dostarczanie ludziom usług finansowych, których potrzebują, rozumieją, za godziwą cenę i na które ich stać. Nie bez znaczenia jest także chęć utrzymania zgodności z wizją organizacji, podkreślającej efektywność biznesową na równi z tworzeniem kapitału społecznego i dbaniem o środowisko.

Wszystkie czynniki, które sprawiły, że utworzona 10 lat temu organizacja rozwija się w szybkim tempie i dobrze sobie radzi, powodują również potrzebę zmian, aby utrzymać obrany kurs. Kurs na etyczny, efektywny biznes finansowy, który ma służebną misję i świadomość swojego wpływu na otoczenie. Udało nam się stworzyć wartościową organizację, zrzeszającą ambitnych, odpowiedzialnych ludzi i chcemy iść dalej. Pragniemy się rozwijać, ponieważ wiemy, jak wiele jest jeszcze do zrobienia, nie tylko na rynku finansowym, a do tego potrzebujemy większego otwarcia na partnerów i inwestycji w technologię -
Mówi Artur Nowak-Gocławski, współzałożyciel firmy.

Zmiana w spółkę akcyjną nie skończy procesu przekształcenia, ponieważ założyciele firmy przystąpią w kolejnym kroku do działań, które doprowadzą do tego, by większościowy pakiet akcji, ponad 60 %, był w rękach jej współpracowników. Docelowo w rękach założycieli pozostanie mniejszościowy pakiet nieco ponad 30% akcji Grupy ANG S.A. Kolejne etapy zmian planowane są na 2020 r.

Przekształcenie nie zmieni naszej kultury. Wciąż będziemy angażować wszystkich interesariuszy do tworzenia wspólnej wartości. ANG będzie kontynuować także walkę o odpowiedzialność rynku finansowego, tak jak dotąd stawiając w centrum swoich działań rzeczywiste potrzeby człowieka, pamiętając jednocześnie o naszych zobowiązaniach wobec środowiska i społeczeństwa. To nie ulegnie zmianie, ponieważ tożsamość firmy jest związana nie z formą prawną, ale przede wszystkim właśnie z kulturą organizacyjną, która się nie zmieni. To jacy byliśmy i jacy jesteśmy, czyli nasza wyjątkowa tożsamość, pozostanie taka sama -
dodaje Artur Nowak-Gocławski

O szczegółach przekształcenia będziemy informować na naszej stronie.

Skład zarządu i rady nadzorczej

Zarząd:

Rada nadzorcza:

W roku 2019 składy powyższych organów nie ulegały zmianom.

Nasi interesariusze

Wewnętrzni:

Zewnętrzni:

Dialog z interesariuszami

Tylko słuchając naszych interesariuszy i przy ich zaangażowaniu, jesteśmy w stanie tworzyć wspólną wartość. Przez cały rok zbieramy informacje, prowadzimy badania i analizujemy dane dotyczące rynku finansowego, biznesu, społeczeństwa. Wiemy, że autentyczny dialog i efektywna komunikacja wewnętrzna są kluczowe dla działalności organizacji. Zarząd ANG prowadzi politykę „otwartych drzwi” – każdy może przyjść i porozmawiać, zgłosić problemy lub wątpliwości. Co roku odbywa się walne zgromadzenie członków spółdzielni, które jest nie tylko obowiązkowym elementem funkcjonowania spółdzielni pracy, ale także okazją do spotkania, rozmowy, zadawania pytań, dyskusji.

Zarządzanie etyką

Etyka jest podstawą działania ANG Spółdzielni i elementem misji. Nasza organizacja rośnie i tym ważniejsze staje się mądre zarządzanie i wdrażanie naszych założeń etycznych. Podstawowym dokumentem, którym się kierujemy, jest Kodeks Etyczny, stworzony w 2014 i aktualizowany w 2017 r. Obowiązuje wszystkie współpracowniczki i współpracowników Spółdzielni, a stosowanie się do niego jest bezwarunkowe. Każdy musi się z nim zapoznać przed rozpoczęciem pracy. Dokumentem precyzującym kwestie etyczne i zasady postępowania w Spółdzielni jest Ład, a w nim: Standardy Pracy, polityka przyjmowania prezentów, polityka compliance, antymobbingowa i inne. Na początku 2019 r. wprowadziliśmy również osobne, obowiązkowe szkolenie „Etyka w ANG”, bez zaliczenia którego nie ma możliwości współpracy z ANG.

Co roku jako członek Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) przechodzimy z pozytywnym wynikiem audyt etyczny (od pierwszego badania w 2013 r.). Poprzez audyt dokonywana jest ocena, czy jesteśmy firmą realizującą zobowiązania wynikające z „Zasad dobrych praktyk” ZPF. Nasz przedstawiciel jest również członkiem Komisji Etyki ZPF.

Największym wyzwaniem etycznym branży finansowej jest odpowiedzialna sprzedaż. Prowadzimy wiele działań, które zapobiegają missellingowi (nieodpowiedzialnej sprzedaży) i staramy się budować kulturę etyczną w całej branży. Więcej o przeciwdziałaniu missellingowi można przeczytać wtym rozdziale.

Od 2013 r. prowadzimy projekt Nienieodpowiedzialni, propagujący ideę etycznej i odpowiedzialnej branży finansowej. (Więcej informacji o projekcie).

W ANG działa Komisja Etyki, której skład jest wybierany co roku podczas walnego. Wsparciem Komisji jest rzecznik etyki, który organizuje pracę i czuwa nad procesem rozpatrywania skarg i reklamacji. Komisja monitoruje przestrzeganie przyjętych norm etycznych i analizuje zgłoszenia ich łamania przesłane na adres etyka@grupaang.pl.

Reklamacje i skargi

W 2019 r. do Komisji Etyki wpłynęło 7 zgłoszeń. Wszystkie zostały dokładnie przeanalizowane i rozpatrzone przez Komisję Etyki (KE).

4 z nich były reklamacjami złożonymi przez klientów i dotyczącymi zastrzeżeń do jakości pracy ekspertów ANG:

Strategia i wyniki
Słowo do przyjaciół ANG