Open menu Close menu

Strategia i wyniki

ANG Spółdzielnia w liczbach

318 członkiń i członków (o 11% więcej niż na koniec 2019 r.)

1022 ekspertek i ekspertów (o 25% więcej niż na koniec 2019 r.)

17 761 udzielonych za pośrednictwem ANG Spółdzielni kredytów na łączną kwotę 4,5 mld zł (o 36,8% więcej niż w roku 2018)

5769 sprzedanych za pośrednictwem ANG Spółdzielni produktów ubezpieczeniowych

29 partnerów ubezpieczeniowych, 15 partnerów kredytowych

Przy udziale ANG Spółdzielni uruchamiane było średnio 70,5 kredytów dziennie

średnia wartość kredytu hipotecznego w 2019 r. to 269 918,77 zł

średnia wartość kredytu gotówkowego w 2019 r. to 58 324,93 zł

93% – wskaźnik zaangażowania naszej społeczności (patrz Spółdzielnia Najlepszym Pracodawcą)

W 2019 r. osiągnęliśmy 106 821 184 zł przychodów (o 37% więcej niż w roku 2018) i 143 177 zł zysku netto.

Aktywny/-a ekspert/ka ANG Spółdzielni uruchomił/-a średnio 20 kredytów hipotecznych i 4 kredyty gotówkowe.

795 – tyle książek mieliśmy w naszej bibliotece na koniec 2019 r. Liczba ta ciągle rośnie.

68 – tylu wolontariuszy zaangażowało się w pracę na rzecz dobra wspólnego w 2019 r.

Strategia Zaangażowania

Rok 2019 był trzecim i ostatnim rokiem realizowania „Strategii Zaangażowania” przyjętej na lata 2017-2019. Strategia kontynuuje przyjęte od początku istnienia Spółdzielni podejście do budowania trwałego i zrównoważonego biznesu. Jej przewodnią ideą jest zaangażowanie wszystkich naszych interesariuszy, które jest potrzebne, abyśmy mogli tworzyć wspólną wartość. Strategia w sposób zintegrowany, łącząc cele biznesowe i pozabiznesowe, wyznacza nasze działania w czterech głównych obszarach: biznes, ludzie, kapitał społeczny, środowisko. Kluczowy jest dla nas równoległy rozwój we wszystkich obszarach – dopiero wtedy możemy mówić o sukcesie. Każdy obszar ma przypisaną wagę (w sumie 400 punktów), mamy zdefiniowanych 29 zadań oraz 33 wskaźniki realizacji celu. W 2019 r. naszą strategię udało nam się zrealizować na poziomie 73%:

cele biznesowe (182 punkty): 80%

W tym obszarze skupiamy się na zrównoważonym rozwoju. Wśród celów biznesowych są m.in. wyniki finansowe, stosowanie reguł ładu spółdzielnianego, etyka, satysfakcja klientów, przejrzyste zasady współpracy z naszymi interesariuszami, łańcuch dostaw.

cele z obszaru budowania kapitału ludzkiego (173 punkty): 73%

W obszarze kapitału ludzkiego nasze zadania skupiają się na rozbudowywaniu naszej społeczności, poprawianiu ich warunków pracy i jakości życia, wspieraniu rozwoju osobistego i edukacji, efektywnej komunikacji oraz zaangażowaniu w sprawy wspólne ANG.

cele z obszaru budowania kapitału społecznego (30 punktów): 62%

Chcemy rozwijać program wolontariatu pracowniczego, angażować się w edukację finansową i odbudowę zaufania do branży finansowej.

cele środowiskowe (15 punktów): 7%

W zakresie naszego wpływu na środowisko skupiamy się na używaniu papieru pochodzącego w całości z recyklingu i wprowadzaniu segregacji odpadów w biurach. Niestety w 2019 r. udało nam się zrealizować postawione cele w bardzo niewielkim stopniu.

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Jako część międzynarodowej społeczności wspieramy globalny plan działań na rzecz ludzi, dobrobytu i naszej planety. Poprzez działania i inicjatywy, w które się angażujemy, staramy się odpowiadać na najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed światem, a przede wszystkim przed branżą finansową. W szczególności wspieramy realizację następujących celów głównych:

12

Naszą misją jest dostarczać ludziom usługi finansowe, których potrzebują, które rozumieją, za godziwą cenę i na które ich stać. Odpowiedzialna sprzedaż to w naszej ocenie fundament odpowiedzialnej konsumpcji. Ideę tę nie tylko realizujemy w naszej organizacji, ale także aktywnie ją promujemy, m.in. poprzez serwis OdpowiedzialneFinanse.pl oraz projekt Nienieodpowiedzialni.

12

Godna praca to fundament działalności ANG. Nasz model biznesowy oparty jest na zasadzie dialogu, współpracy, współwłasności i współodpowiedzialności. Promujemy także odpowiedzialną przedsiębiorczość i przedsiębiorstwa ekonomii społecznej. Zrównoważony rozwój jest nieodłączną częścią naszej strategii biznesowej.

12

Edukacja jest jedną z kluczowych powinności biznesu. Chcemy kształcić świadomych i odpowiedzialnych obywateli i konsumentów. Wierzymy, że właśnie poprzez edukację możemy zmieniać świat na lepsze. W ramach naszej Fundacji prowadzimy program edukacji finansowej dla dzieci „Będę Kim Zechcę”. Dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas wykładów, warsztatów i konferencji. Promujemy czytelnictwo i biblioteki zakładowe.

oraz celów dodatkowych:

12

W spółdzielni pracy to my jesteśmy w 100% właścicielami firmy – wspólnie decydujemy o kierunkach jej działania, jesteśmy współodpowiedzialni za jej kształt i uczestniczymy w zyskach. Jesteśmy przekonani, że to jest właściwa droga do zmniejszenia nierówności – większy udział pracy w podziale wytworzonej wartości. Wierzymy również, że odpowiedzialna branża finansowa, o którą walczymy, jest niezbędnym elementem inkluzywnego postępu gospodarczego.

12

Formuła spółdzielni oznacza m.in. równościowe i emancypacyjne podejście do zarządzania. Opiera się na poszanowaniu różnorodności i równych prawach dla wszystkich jej członków, niezależnie od płci czy innych cech. Jesteśmy sygnatariuszami Karty Różnorodności, dbamy o poszanowanie jej zapisów i nie akceptujemy żadnych przejawów dyskryminacji.

12

Nie zmienimy świata, działając samodzielnie. Musimy połączyć siły. Musimy wymieniać się wiedzą, doświadczeniami i zasobami, bo tylko w ten sposób możemy dokonać realnej zmiany w otaczającym nas świecie. ANG angażuje się w wiele inicjatyw branżowych, krajowych i międzysektorowych, a do własnych projektów zawsze zapraszamy partnerów.

Wyniki finansowe

WSKAŹNIK 2018 2019
PRZYCHODY OGÓŁEM [zł] 78 025 176,57 106 821 184,42
WYNIK FINANSOWY [zł] 370 589,27 143 176,87
SUMA BILANSOWA [zł] 10 733 651,15 13 420 117,84
KAPITAŁ WŁASNY [zł] 2 803 559,03 3 147 882,88
WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI BIEŻĄCEJ 1,31 1,3
WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA OGÓŁEM 0,74 0,8

Produkty kredytowe

Wolumen całkowity (kwota) [zł] Procentowy udział produktów (wg wolumenu) Przyrost rok do roku
2018 2019 2018 2019
kredyty hipoteczne 3 278 100 000,00 4 484 364 137,99 96,48% 96,66% 36,80%
kredyty gotówkowe (w tym karty kredytowe) 119 500 000,00 155 027 661,61zł 3,52% 3,34% 29,73%
SUMA: 3 397 600 000,00 4 639 391 799,60 zł 100% 36,55%
Liczba sprzedanych produktów Procentowy udział produktów (wg liczby produktów) Przyrost wolumenu rok do roku
2018 2019 2018 2019
kredyty hipoteczne 12118 15103 84,26% 85,03% 24,63%
kredyty gotówkowe (w tym karty kredytowe) 2263 2658 15,74% 14,97% 17,45%
SUMA: 14381 17761 100,00% 23,50%
Średnia wartość kredytu
kredyty hipoteczne 296 918,77 zł
kredyty gotówkowe (w tym karty kredytowe) 58 324,93 zł

Produkty ubezpieczeniowe

Wolumen (składki)
2018 2019
ubezpieczenia majątkowe 2 253 460,00 zł 3357434,46 zł
ubezpieczenia życiowe 248 828,60 zł 309036,58 zł
ubezpieczenia zdrowotne 27 810,00 zł 25438 zł
Liczba sprzedanych produktów Procentowy udział produktów (wg liczby produktów)
2018 2019 2018 2019
ubezpieczenia majątkowe 3780 5368 87,97% 93,05%
ubezpieczenia życiowe 460 384 11,70% 6,66%
ubezpieczenia zdrowotne 15 17 0,33% 0,29%
SUMA: 4255 5769